ניתוח דוחות כספיים – לראות את התמונה המלאה בעסק | כסף נזיל

ניתוח דוחות כספיים – לראות את התמונה המלאה בעסק >

  קבעו עוד היום פגישת ייעוץ לא מחייבת!
  חייגו אלינו או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:
ניתוח מקיף של דוחות כספיים מבוסס על 3 חלקים מרכזים:
 1. ניתוח המגמות בדוחות הכספיים.
 2. ניתוח יחסים פיננסים.
 3. ניתוח דוח תזרים מזומנים.
במאמר זה נקיף את האספקטים שבוחנים כשמנתחים דוחות כספיים של חברה, בסוף המאמר מצורף קישור לסיכום מלא ומקיף של ניתוח דוחות כספיים (למעוניינים להעמיק עוד בנושא)

החלק הראשון:
ניתוח מגמות בדוחות הכספיים
החלק הזה מורכב מ-2 ניתוחים:
 • ניתוח מאונך/סטאטי –  בניתוח זה אנו בודקים ומודדים נתונים על-פני תקופה אחת. הנתונים הנבדקים נלקחים גם מדוח רווח והפסד וגם מהמאזן: דוגמא לנתונים מהדוח רווח והפסד הם שיעורי הרווחיות (רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי) דוגמא לנתונים מהמאזן הם שיעור ההון העצמי ביחס למאזן וכו'.
 • ניתוח מאוזן/דינאמי -  בניתוח זה בודקים ומשווים בין 2 תקופות לפחות על-מנת לבחון את המגמה של החברה (האם שיעורי הרווחיות משתפרים או ההפך וכד')
החלק השני:
ניתוח יחסים פיננסים
מקובל לחלק את היחסים הפיננסיים ל-4 קבוצות מרכזיות שכל אחת מהן מכסה תחום מוגדר בניהול ותפעול החברה:
1. יחסי נזילות- בודקים את יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה לזמן קצר. יחסי הנזילות מעניינים במיוחד את הבנקים ונותני אשראי המבקשים לבחון את כושר הפירעון של החברה.

היחסים העיקריים הנבדקים במדד זה הם:
 • יחס שוטף =  סך הכל נכסים שוטפים / סך הכל התחייבויות שוטפות
 • יחס מהיר= נכסים שוטפים ללא מלאי / התחייבויות שוטפות
 • רמת הנזילות המיידית=מזומנים + ני"ע / התחייבויות שוטפות
 • הון חוזר= נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות
 • יחס תזרים מזומנים ביחס למכירות= תזרים מזומנים מפעילות שוטפת / סך הכל מכירות שנתיות

2. יחסי רווחיות – בודקים את מידת  ההצלחה של החברה להגדיל ככל האפשר את התשואה על השקעת בעלי החברה. זהו מדד חשוב בניתוח הצלחתה של החברה בעבר והערכת הסיכויים שלה בעתיד.

היחסים העיקריים הנבדקים במדד זה הם:
 • שיעור הרווח הגולמי= רווח גלמי / מכירות
 • שיעור הרווח התפעולי= רווח תפעולי / מכירות
 • שיעור הרווח הנקי= רווח נקי / מכירות
3. יחסי מבנה ההון- בודקים את האיתנות הפיננסית של החברה ולסייע בערכת יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה לזמן הארוך.

היחסים העיקריים הנבדקים במדד זה הם:
 • מנוף פיננסי = הון זר (התחייבויות שוטפות + התחייבויות לזמן ארוך) / הון עצמי (הון, קרנות ועודפים)
 • מקובל לומר שעד מנוף פיננסי של 3 הסיכון סביר, מעל זה – הסיכון שהחברה נוטלת על עצמה גבוה מידי. מבדיקת המאזנים של חברות שנקלעו לקשיים מתברר כי חלק גדול מהן פעלו עם מנוף פיננסי גבוה (מעל 4).
 • ההון העצמי ביחס לסך המאזן = הון עצמי / נכסים
 • היחס בין ההלוואות לזמם קצר ובין ההלוואות לזמן ארוך
 • יחס חבות אובליגו למכירות = סך אובליגו (הלוואות, מסגרות אשראי וכד') / מחזור מכירות (בדר"כ של דוח מבוקר אחרון)
  בנקים וקרנות אשראי נותנות משקל רב ליחס הזה שנותן אספקט נוסף על רמת המינוף של העסק, מקובל שעד 30% היחס מעיד על מצב תקין, מעבר לזה נדרשת בחינה מקיפה יותר בהתאם לסוג העסק.

4. יחסי היעילות התפעולית- בודקים את מידת היעילות היחסית שבה החברה מנהלת את יחסיה השונים, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

היחסים העיקריים הנבדקים במדד זה הם:
 • יחס לקוחות (חייבים)= לקוחות+ שטרות לגבייה מלקוחות-הפרשה לחובות מסופקים / מכירות שנתיות
  ימי הלקוחות = יחס לקוחות* 365
   
 • יחס הספקים= ספקים+ שטרות לפירעון / קניות חומרי גלם וסחורות
  ימי הספקים= יחס הספקים *365
   
 • יחס המלאי= מלאי  / עלות מכירות
 • ימי המלאי= יחס המלאי *365
   
 • יחס כיסוי הריבית = רווח תפעולי / הוצאות מימון שנתיות
 • שיעור הוצאות מימון מהמכירות= הוצאות מימון / מכירות
החלק השלישי:
ניתוח דוח תזרים מזומנים
הבעיה העיקרית של דוח רווח והפסד בהצגת המצב של החברה לאשורו נובע מכך שהוא מציג הכנסות והוצאות תקופתיות של העסק ומתעלם לחלוטין מתזרים המזומנים הנובע מאותם הכנסות והוצאות.

מבדיקת הדוחות הכספיים של חברות שהגיעו לסף פירוק מתברר כי מרביתן נקלעו לקשיי נזילות שנה או שנתיים לפני שתהליך הפירוק החל לצבור תאוצה.

הדוח מחולק ל-3 חלקים: תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות מימון ותזרים מפעילות השקעה.
 • תזרים מפעילות שוטפת – מציג את המזומנים שנכנסו/יצאו מהפעילות העסקית של החברה
 • תזרים מפעילות מימון – מציג את המזומנים שנכנסו/יצאו מגיוס אשראי או פריעת הלוואות.
 • תזרים מפעילות השקעה – מציג את המזומנים שנכנסו/יצאו מרכישת או מכירת נכסים והשקעות.
שילובים אפשריים של תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת/השקעה/מימון ומשמעותם
 
  מצב א' מצב ב' מצב ג' מצב ד' מצב ה' מצב ו'  מצב ז'  מצב ח'
פעילות שוטפת  חיובי חיובי חיובי שלילי חיובי שלילי שלילי שלילי
פעילות השקעה  חיובי חיובי שלילי חיובי שלילי חיובי שלילי שלילי
פעילות מימון  חיובי שלילי חיובי חיובי שלילי שלילי חיובי שלילי
 
 • מצב א- אופייני לחברה המעוניינת לרכוש חברה נוספת.
 • מצב ב- מצב האופייני לחברה בפירוק/הבראה מוצלחת.
 • מצב ג- חברה בצמיחה.
 • מצב ד- חברה בקשיים.
 • מצב ה- חברה בבשלות.
 • מצב ו- חברה בדעיכה.
 • מצב ז- חברה בהקמה.
 • מצב ח- חברה בבלבול אסטרטגי.

מאמרים: